Krav på modeller

Ett ekonomiskt system är:

  • Återkopplat
  • Består av olika sektorer och ekonomiska aktörer
  • Uppbyggt av olika skikt
  • Dynamiskt

Modeller av ekonomiska system bör kunna behandla dessa fenomen.  Det finns fler egenskaper som kan behöva behandlas, t.ex. olika kategorier inom samma sektor (åldersgrupperingar, inkomstfördelning mm).

Strukturen visas förenklat i ovanstående figur. Den visar tre samhällssektorer: offentlig sektor, hushåll och privat sektor (företag). Det översta skiktet visar hur betalningar flödar mellan sektorerna, det understa skiktet visar flöden av arbete, varor och tjänster.  De vertikala streckade linjerna visar prisrelationer, till vänster priset på arbete (årslön/arbetat manår) och tillhöger priset på varor och tjänster (priset /producerat manår). Jag definierar ett producerat manår som den mängd varor och tjänster som produceras med en insats av ett arbetat manår vid en produktivitetsfaktor = 1.  Om produktiviteten ökar så kan mer varor produceras med samma arbetsinsats eller arbetstiden sänkas.

Återkopplingen består i att arbetsinsatsen påverkar mängden varor och tjänster, eller vice versa, och att lönesumman (pilarna till vänster) bestämmer köpkraften och skatteförmågan (pilarna till höger).

Dynamiska effekter uppstår när en del av produktionen används för att öka produktionsvolymen eller då pengar sparas eller lånas (bankerna visas inte i figuren). Då uppstår automatiska ränteflöden och amorteringar.

Andra mer svårfångade effekter är ändrade konsumtionsmönster eller investeringar. De får betraktas som indata till modellen (exogena variabler). De flöden som som bestäms inne i modellen är endogena variabler.

 

Leave a Reply