Simuleringsprogram

Du kan ladda ner mitt simuleringsprogram här. Du behöver ha Java Runtime Environment (JRE)  installerat för att köra det. Det kan hämtas från www.oracle.com.

Här beskrivs endast hur en modell ska tolkas. Se fliken Användarhandledning om hur man bygger modeller. Öppningsfönstret ser ut så här.


Huvudet anger  programversion med skapelsedatum. Denna version 3.007 kan göra dynamiska modeller inkluderande banker.  Raden under innehåller menyer med underalternativ. Sedan följer en rad med knappar som representerar de olika komponenter som används vid bygge av modeller.  Scale: anger olika skalor för att rita modellerna. Raden Time: anger tidsavsnitt, har ett dragreglage för att stega mellan tidsavsnitt och ett fält för att beskriva varje tidsavsnitt.

Ritytan kan förstoras, maximeras och minimeras inom programfönstrets ram.

Info-listen längst ner kan innehålla diverse meddelanden.

Knappraden innehåller alla de komponenter som används för att bygga modeller.

 Knapp för att återgå till vanlig pilmarkör. Markören används för att peka på (markera) komponenter, flytta eller ändra storlek på dessa.

Knapparna är i ordning

 •  Sektor för att beskriva en ekonomisk aktör, t.ex. offentlig sektor, hushållen eller privat sektor. Se avsnittet ECF-modeller.
 • Bank.
 • Knutpunkt för inkommande och utgående flöden.
 • Splitter. Delar upp ett flöde i olika delar.
 • Process.  Omvandlar flöden till andra flöden, t.ex. arbete till produkter.

Knapparna är i ordning

 • Källa eller sänka.
 • Ändpunkt som knyter ihop ett flöde med ett annat flöde med en motsvarande punkt på ett annat ställe i diagrammet.
 • Konto för att ackumulera tillgångar och skulder. Kopplas ihop med en bank.
 • Flödesgenerator.  Bestämmer inkommande och utgående flöden beroende på en signal (se nedan).

Knapparna är i ordning

 • Flöde, t.ex. betalning, arbete, produkter mm.
 • Signal. Bestäms av t.ex. saldot på ett konto eller bestämmer flödet i en flödesgenerator (se ovan).
 • Funktion som beräknar en signal ur en annan.
 • Förklarande text.
 • Knapp för att radera en symbol som markerats med pilmarkören.

Leave a Reply