Sektor

Komponenten Sektor används för att beskriva en ekonomisk aktör, t.ex. offentlig sektor, hushållen eller privat sektor. Sektorer kan visas i flera lager av modellen. Se figur nedan för lagret med reala flöden.

Namnet på sektorn är Sector 1. Det finns två inkommande flöden av vardera 100 tusen kronor (kKr) och 400 kKR. FB med orange bakgrund markerar att det finns flödesbalans i sektorn. Utgående flöde blir således 100 + 400 = 500 kKr. Orange markering på ingående flöden markerar att dessa är föreskrivna. Blå pil på utgående flöde markerar att det är beräknat.
Sektorer kan ha en inre struktur, submodell, byggd på samma sätt som överliggande modeller. Öppnas med klick på texten Open.


Submodellen visas bara med kopplingspunkter till yttre flöden.

Nedan visas en sektor med två skikt. Betalningar och Reala flöden för en tillverkningsprocess. För tillverkningen köps material in och personal anställs. Man tar ut vinst som tillsammans med kostnaderna bestämmer vilka intäkter som behövs.

Arbetet mäts som arbetade manår (worked manyears = wmy). Insatsmaterial och produkter mäts som producerade manår eller produktmanår (pmy). Med en produktivitet på 1.0 wmy/pmy så behövs det ett manår för att producera ett produktmanår. Rutorna med “P” anger att det finns priser satta (orange) eller beräknade (blå).

Sambandet mellan material, arbete och mängden produkter bestäms av submodellen för tillverkningssektorn.

Cirkeln med “P” betecknar en process med materialbehovet 0,4/1,4=0,286 pmy per pmy produkt och arbetsinsatsen 1,0/1,4=0,714 wmy/pmy. Orange diagonaler visar att det finns produktiviteter angivna och orange pil att mängden produkter är given.

Leave a Reply