Inledning

Den metod som jag kallar för Ekonomiska Kretslopp eller Economic Circular Flows (ECF, uppdaterad 2016-09-20, Ladda ner) bygger på principer hämtade från ingenjörsvetenskapens kretsteori och reglerteori. De ekonomiska systemen beskrivs grafiskt med diagram som skapas interaktivt. Alla matematiska ekvationer som behövs skapas och löses automatiskt i bakgrunden.

Min metod ECF är inte bunden till ett visst ekonomiskt system. Med ekonomiska system menar jag inte bara kapitalism eller socialism utan också en del av ekonomin som ligger inom en så kallad systemgräns. System kan vara ett land, en region, en kommun, ett företag eller ett hushåll. Innanför systemgränsen finns de inbördes beroenden som definierar systemets funktionssätt. Utanför systemgränsen finns yttre faktorer som inte går att modellera eller som vi med avsikt utesluter ur modellen.

Redan då jag läste nationalekonomi (20p) på universitetet så funderade jag på om antagandena för mikroekonomin ledde till slutsatserna för makroekonmomin. Fanns det någon metod att koppla ihop mikro med makro? Inom ingenjörsvetenskapen beskrivs system som sammankopplade komponenter. Jag ville prova samma metod på ekonomiska system.

Jag själv har funderat på formuleringen att
Ekonomi är studiet av användningen av ändliga resurser för att tillfredställa obegränsade mänskliga önskningar.[Lipsey]
Min egen erfarenhet av mina begränsade ekonomiska studier är att de mest handlar om begränsade monetära resurser. Brist på naturresurser nämns knappast fastän vi överutnyttjar både ändliga och förnybara resurser. Vi till och med hotar människors framtida existens genom de klimatförändringar som vi orsakar.

Erik Gustav Geijer skrev en gång
… att den nya nationalekonomin endast är ”en vetenskap om rikedom utan avseende på nationell lycka, dygd och nytta”[Ord & Bild]

August Strindberg i “Liten katekes för underklassen”.  [Strindberg]
VAD ÄR EKONOMI?
En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete.

Se vidare under fliken Modeller.

Leave a Reply