Introduktion

Det är bankerna som skapar pengargenom att ge ut lån. Bankerna lånar ut pengarsom de inte ägt och som aldrig funnits (”out of thin air”). Det är inte insättarnas pengar som lånas ut., Bankerna skapar ett lån genom att lägga upp ett lånekonto och ett tillgångskonto. Lånekontot är kundens skuld till banken och bankens fordran på kunden. Tillgångskontot är kundens fordran på banken och bankens skuld till kunden. Lånekontor och tillgångskontot balanserar varandra. På så sätt stämmer både bankens och kunden balansräkningar.
Kunden kan ta ut pengar från tillgångskontot. Dessa pengar måste tas från bankens kassa, Lånas från någon annan kund i banken eller från en annan bank. Kunden använder sina uttagna pengar till köp av en vara eller tjänst. Leverantören sätter in pengarna på kundens bank eller någon annan bank. Genom Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar,RIX-systemet, så letar sig pengarna tillbaka till den ursprungliga banken. Tillgångar och skulder i RIX.systemet behöver inte balansera över dagen eller natten. Kostnaden för att anlita RIX-sysstemet bestäms av reporäntan. 
När en bank lånar ut pengar så ökar penningmängden i systemet och när lånet betalas tillbaka så minskar mängden pengar. Pengar kan också tillföras det ekonomiska systemet genom export och extraheras genom import. Notera att pengarna för att betala räntan inte skapas av banken utan måste betalas med nya lån. 
Det finnsolika sätt att påverka den ekonomiska aktiviteteni ett ekonomiskt system. Ekonomisk aktivitet kan mätas som BNP, antal anställda, nedlagda arbetstimmar betalda eller obetalda. Påverkan sker främst genom att reglera mängden pengar och att styra vilka som får tillgång till pengarna. Jag utgår från nedanstående bild av det ekonomiska systemet. Bilden saknar export och import men dessa flöden kopplas mellan utlandet och privat sektor. 

Skärmklipp 2018-09-30 20.57.26.png

Symbolerna betecknar: Gul rektangel = ekonomiska aktör, FB = flödesbalans, Kondensatorsymbol (två vertikala grova streck) = konto i bank, Liten gul cirkel = summa av alla flöden in = summa av alla flöden ut, Liten gul cirkel med S = splitter = fördelning av ett flöde på flera i givna proportioner.Färgerna betecknar: Blå = beräknade flöden. Orange = givna (antagna) flöden eller villkor.
Den ekonomiska aktiviteten påverkas bland annat av:Lån från privata banker. Återbetalning av lån. Sparande.Räntebetalningar.Exportinkomster.Kostnader för import.Investeringar.Bidrag.Beskattning.
Jag kommer att utveckla nedan hur olika ekonomiska aktiviteter påverkar tillväxt, resursförbrukning och arbetslöshet. 

  • Man kan låna pengar för att stimulera ekonomin. Låna pengar kan användas i offentlig sektor, av hushållen eller privat sektor för investeringar. Att låna till konsumtion är ingen bra idé. I alla fallen sprids pengarna till andra delar av ekonomin. Räntebetalningarna dränerar ekonomin på pengar som verkar åtstramande. På sikt måste nya lån tas upp för att betala räntan.
  •  Att betala av statsskulden dränerar ekonomin på pengar och verkar åtstramande. ’
  • Sparande på konto minskar penningmängden och verkar åtstramande. Sparande i värdepapper, obligationer och aktier, får olika resultat beroende på vad säljaren gör med pengarna. 
  • Räntebetalningar kräver att någon lånar till räntan och skuldsättning riskerar stabiliteten i ekonomin. Dessutom ökar de ojämlikheten då de som mottar räntorna berikas.
  • Exportinkomster ökar penningmängden och stimulerar ekonomin. 
  • Import minska penningmängden och verkar åtstramande. Dessutom minskar eftrfrågan på den inhemska produktionen. 
  • Investeringar i fastigheter eller produktionskapacitet stimulerar ekonomin antingen genom att lån tillför pengar eller att pengarna cirkulerat snabbare.
  • Bidrag som finansieras med nya skatteintäkter stimulerar ekonomin, olika beroende på vem som beskattas och vem som får bidragen. 
  • Beskattning kan verka inkomst- och förmögenhetsutjämnande. Kan vara ett styrmedel för att subventionera bostäder, viss produktion eller miljöstyrning.